Nhảy đến nội dung
x

DỊCH VỤ

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN MARKETING, BÁN HÀNG VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

                                                                                                                                                                                                                    

 MỤC TIÊU

- Thực hiện các hỗ trợ chuyên môn như: nghiên cứu thị trường, hoạch định kế hoạch marketing, bán hàng và quản trị thương hiệu.

- Thảo luận và nhận dạng các vấn đề này tại doanh nghiệp.

 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP