Nhảy đến nội dung
x

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN MARKETING, BÁN HÀNG VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

                                                                                                                                                                                                                    

 MỤC TIÊU

- Thực hiện các hỗ trợ chuyên môn như: nghiên cứu thị trường, hoạch định kế hoạch marketing, bán hàng và quản trị thương hiệu.

- Thảo luận và nhận dạng các vấn đề này tại doanh nghiệp.

 

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP

- Giúp DN có được chiến lược, kế hoạch về tiếp thị, bán hàng và quản trị thương hiệu một cách hiệu quả. Góp phần cải thiện doanh thu và thu nhập của DN một cách bền vững.

- Nâng cao năng lực quản trị marketing cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của DN.

 

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

- Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, doanh số và thị phần còn thấp. Chưa có đội ngũ cán bộ marketing mạnh.