Nhảy đến nội dung
x

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

MỤC TIÊU
Đánh giá một cách chính xác chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp theo quan điểm khách hàng

LỢI ÍCH CHO DOANH NGHIỆP
Cung cấp các thông tin phản hồi một cách tin cậy về chất lượng dịch vụ, giúp DN hoàn thiện chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn, qua đó gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG
Tất cả các Doanh nghiệp trong các ngành sản xuất và dịch vụ.